REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekokomary.pl z dnia 16. 07.2019

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z serwisu www.ekokomary.pl, w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie.

2. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego korzystająca z serwisu www.ekokomary.pl w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności: zasady składania zamówień na Towary, dostarczania zamówionych Towarów, odstąpienia od Umowy, rozpatrywania reklamacji;

5. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem www.ekokomary.pl prowadzony przez spółkę LV Organic  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000434644, NIP: 9512360522, REGON: 146288918 (dalej jako LV Organic);

6. Towar – usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem oferowane w Sklepie;

7. Umowa  – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy LV Organic a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej fizycznej obecności stron);

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1.  Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

    a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

    b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towaru dostępnego w ramach Sklepu;

    c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

    d. zasady zawierania Umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

4. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien dysponować systemem teleinformatycznym, o następujących minimalnych wymaganiach technicznych:

     a. dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).

     b. włączona w przeglądarce obsługa appletów JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.

5. Korzystanie z usług Sklepu może się wiązać z ryzykiem zainfekowania systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki”, czy „konie trojańskie”. Zaleca się aby Klient zaopatrzył komputer w program antywirusowy i stale go aktualizował.

6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ekokomary.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja i założenie konta użytkownika.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego stronie Sklepu.  www.ekokomary.pl

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. LV Organic  może zablokować konto Klienta uprawniające go do korzystania ze Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

    a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

    b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

    c. dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w tym wprowadził treści bezprawne.

5. Osoba, której konto zostało zablokowane zostanie o tym poinformowana drogą mailową na adres zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta Klienta skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

    a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

    b. korzystania ze Sklepu  w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

    c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

    d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

    e. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Regulaminu.

IV. Procedura zawarcia Umowy 

1. Zamieszczone na stronie  www.ekokomary.pl informacje o Towarach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek złożenia Zamówienia przez Klienta a następnie jego przyjęcia przez Sklep potwierdzonego wiadomością „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”.

2. Zamówienie wymaga wejścia na stronę internetową,  www.ekokomary.pl dokonania wyboru Towaru, wyboru sposobu dostawy, wyboru sposobu płatności oraz wykonania kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

   a. przedmiotu Zamówienia,

   b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianego Towaru, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

   c. wybranej metody płatności,

   d. wybranego sposobu dostawy,

   e. czasu dostawy.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi założenie oświadczenia woli zawarcia z LV Organic Umowy zgodnie z treścią Regulaminu oraz poniesienia związanych z tym kosztów.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa ust.8 powyżej.

10. Umowa zawierana jest w języku polskim, w zgodzie z Regulaminem.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio dla przesyłki kurierskiej 16 zł w przypadku przedpłaty i 19 zł w przypadku wysyłki za pobraniem. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 

UWAGA: DOSTAWA GRATIS PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 89 zł.

3. Termin wysyłki Towarów objętych Zamówieniem wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania do Klienta wiadomości „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi zawarcia Umowy następuje poprzez przesyłanie mu, na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia zawarcia Umowy, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

5. Warunkiem otrzymania bezpłatnych próbek jest umieszczenie w koszyku co najmniej jednego wartościowego produktu.

6. Możliwe jest uzyskanie łącznie nie więcej niż 7 próbek. Sklep prześle nie więcej niż jedną próbkę danego towaru.

 VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz cła. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

    a. przelewem na numer konta bankowego mBank 43 1140 2004 0000 3102 7485 8546,

    b. płatnością w systemie Cashbill 

    c. gotówką za pobraniem kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

3.  Sklep może dokonywać zmian cen oraz przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedażowe. Podjęcie takich działań nie będzie miało wpływu na cenę Towarów objętych Zamówieniami złożonymi przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych czy wyprzedaży.

4. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 poniżej.

2. Odstąpienie następuje przez złożenie odpowiedniego oświadczenia, Konsument może złożyć oświadczenie na piśmie, i przesłać je na adres: LV Organic Sp. z o. o. oddz. w Warszawie ul. Merliniego 5 lok. 22, 02-511 Warszawa. Treść oświadczenia, z którego może skorzystać Klient jest zawarta w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru Konsumentowi. Jeśli Zamówienie było realizowane w częściach, termin biegnie od dnia otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego Zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia pocztą przed upływem terminu.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

     a.  towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

     b.  Towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

     c.  gdy Towar jest dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może być zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim LV Organic przyjęła jego Zamówienie, przestaje ono wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy  LV Organic nie odbiera Towaru od Konsumenta. Razem z odstąpieniem Konsument jest zobowiązany zwrócić Towar w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:  LV Organic Sp. z o. o., oddz. w Warszawie ul Merliniego 5 lok 22, 02-511 Warszawa.

7. Jeśli Towaru ze względu na jego charakter nie można odesłać w zwykły sposób pocztą,  LV Organic odbierze Towar na swój koszt.

8. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Konsument.

10. W terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta i odstąpieniu od Umowy, Wellness Dystrybucja zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  LV Organic,  LV Organic nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Wellness Dystrybucja może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwszej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1.  LV Organic zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad.

2. Klient może zażądać naprawy Towaru, jego wymiany na wolny od wad, obniżenia jego ceny albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć do  LV Organic reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu i opisem reklamacji. Towar należy odesłać na adres:  LV Organic Sp. z o. o. oddz. w Warszawie ul. Merliniego 5 lok. 22, 02-511 Warszawa.

3. Klient będący Konsumentem może żądać naprawy Towaru, jego wymiany na wolny od wad, obniżenia jego ceny albo może odstąpić od Umowy sprzedaży.

4. Jeśli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wad żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady.

5.  LV Organic zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie , kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść zgłaszającego  LV Organic niezwłocznie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia jego wady  lub obniżenia ceny  LV Organic zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.  LV Organic nie jest producentem Towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Odpowiedzialność tę ponosi Producent Towaru o ile gwarancja została udzielona przez producenta lub dystrybutora danego Towaru i na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

8. W przypadku Towaru, na którym producent lub dystrybutor udzielił gwarancji Klient będący Konsumentem może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych  bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) lub uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi:

    a.  może reklamować Towar bezpośrednio u gwaranta, a  LV Organic może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Konsument według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do  LV Organic (uprawnienie wynikające z gwarancji),

   b. może złożyć reklamację do  LV Organic stosownie do postanowień ust. 2 i 3 powyżej (uprawnienie przysługujące z tytułu rękojmi).

9. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność  LV Organic z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłaci za ich nabycie.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.  LV Organic  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić  LV Organic o  wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

3. Nieprawidłowości Klient może zgłaszać pisemnie na adres:  LV Organic sp.zo.o oddz. w Warszawie ul.Merliniego 5 lok. 22, 02-511 Warszawa , mailowo pod adres info@lvorganic.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.  LV Organic  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, od dnia jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Dane osobowe

1. Poprzez złożenie Zamówienia Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez LV Organic Sp. z o.o. Zofibór 1,  21-411 Wojcieszków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434644, NIP: 9512360522, REGON: 146288918.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Towarów zamówionych w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta odpowiedniej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LV Organic  a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LV Organic .

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. LV Organic  zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez LV Organic , nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu nowego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie nowego regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

To Top